ค่านิยม 12 ประการ

23 ก.ค.

2557261-school487-Activities_pic00184009

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

บรรยากาศการอบรมโปรแกรม GSP วันที่ 11-12กรกฎาคม 2558

23 ก.ค.
Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

ขอแสดงความชื่นชมยินดีสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่น ในการประกวดแผนภูมิรูปวงกลม

9 ก.ย.

ขอแสดงความชื่นชมยินดีสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่น ในการประกวดแผนภูมิรูปวงกลม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

DSC00015

 

DSC00017

ขอแสดงความชื่นชมยินดีสำหรับนักเรียนที่แข่งขันทักษะระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทอง

1 ก.ย.

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ1 และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค  ที่จังหวัดแพร่  

ได้แก่  โครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทที่ 2 ประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์ 

เด็กหญิงวิสสุตา     ทาจีน

เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    ครุฑกำจร

เด็กหญิงชัญญานุช     อุตตะมะ

 ครูที่ปรึกษา  คุณครูหญิงสินีย์   อินสุขิน  และ   คุณครูบรรจบ   พรหมเผ่า

DSC00746

DSC00773

 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1  

ได้แก่  การแข่งขันผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรมGSP

เด็กชายวีรยุทธ   สิงคะ

เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ทองยะ

 ครูที่ปรึกษา  คุณครูหญิงสินีย์   อินสุขิน  และ   คุณครูอรณีย์   สีโลปา

DSC00730

 

DSC00765

ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา2557

14 ส.ค.

ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2557

DSC00363 DSC00377DSC00374

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สอบLASวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด10อันดับแรก

14 ส.ค.

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ที่สอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 (LAS) ปีการศึกษา2556 วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้คะแนนสูงสุด10อันดับแรก จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

DSC00097
อันดับที่ 1 ด.ญ.สุธิดา หล้าเฟย ได้ 80 คะแนน
อันดับที่ 2 ด.ช.วีระยุทธ สิงคะ ได้ 72.5 คะแนน
อันดับที่ 3 ด.ช.นภดล ฝั้นจุมปู ได้ 72 คะแนน
อันดับที่ 4 ด.ญ.ชัญญานุช อุตตะมะ ได้ 70.5 คะแนน
อันดับที่ 5 ด.ญ.ณัฏฐธิดา มะโนใจ ได้ 69 คะแนน
อันดับที่ 6 ด.ญ.กิ่งกาญจน์ ครุฑกำจร ได้ 65.5 คะแนน
อันดับที่ 7 ด.ญ.กฤติยา ภาชนนท์ ได้ 65 คะแนน
อันดับที่ 8 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ทองยะ ได้ 58.5 คะแนน
อันดับที่ 9 ด.ช.เฉลิมเกียรติ แก้วมี ได้ 57 คะแนน
อันดับที่ 9 ด.ญ.สุอังคณา แสนบูราณ ได้ 57 คะแนน
อันดับที่ 9 ด.ญ.สุธีกานต์ ปันสุวรรณ์ ได้ 57 คะแนน
อันดับที่ 10 ด.ญ.วิสสุตา ทาจีน ได้ 55 คะแนน

บรรยากาศการอบรมโปรแกรมGSP วันที่ 28-29 มิ.ย.57 และ5-6 ก.ค. 57

20 ก.ค.

บรรยากาศการอบรมโปรแกรมGSP วันที่ 28-29 มิ.ย.57 และ5-6 ก.ค. 57

ณ ห้องอัจฉริยภาพ  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา